top of page
aarde

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van The Get Real Company

met betrekking tot deelname aan trainingen & coaching activiteiten

 

 

1. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij The Get Real Company (handelsnaam van PLEQUE en Innovo,) (hierna ook te noemen: Opdrachtnemer) partij is. Opdrachtgever verklaart zich bij het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk met deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord.

2. Begrippen
Opdrachtgever: persoon die opdracht geeft om van diensten van Opdrachtnemer gebruik te maken. Deelnemer: persoon die gebruik maakt van door Opdrachtnemer aangeboden diensten. De activiteiten vinden plaats op een locatie die gehuurd wordt, later genoemd als ‘De Stal’.

3. Registratie
De inschrijving voor of reservering van een training is definitief na schriftelijke (brief of e-mail) bevestiging van Opdrachtnemer. Het versturen van een opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer maakt de overeenkomst bindend. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren.

4. Annuleren / verschuiven / wijzigen

4.1 Annuleren / verschuiven / wijzigen door Opdrachtgever van een training

Indien de Opdrachtgever de overeengekomen datum voor een training wil annuleren, dan gelden de volgende voorwaarden:

  1. Tot 4 weken voor aanvang: Opdrachtnemer brengt 25% van het factuurbedrag in rekening bij Opdrachtgever (+ eventuele kosten aan derden);

  2. Binnen 4-2 weken voor aanvang: Opdrachtnemer brengt 50% van het factuurbedrag in rekening bij Opdrachtgever (+ eventuele kosten aan derden);

  3. Binnen 2 weken voor aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag verschuldigd aan Opdrachtnemer (+ eventuele kosten aan derden).

 

Het is mogelijk een training te verschuiven of te wijzigen, echter dit brengt administratiekosten en kosten aan derden met zich mee. Opdrachtnemer is gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen.


Een Deelnemer die bij aanvang van de training niet verschijnt of slechts een deel van de training kan bijwonen, heeft geen recht op terugbetaling.

4.2 Annulering door Opdrachtgever of Deelnemer van een coaching afspraak

Indien de Opdrachtgever of Deelnemer de overeengekomen datum voor een coaching afspraak wil annuleren, dan gelden de volgende voorwaarden:

  1. Annulering na bevestiging: Opdrachtnemer brengt €25,- administratiekosten in rekening bij Opdrachtgever;

  2. Annulering binnen 7 dagen voor aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag verschuldigd aan Opdrachtnemer.

 

Het is mogelijk een coaching afspraak te verschuiven of te wijzigen, dit brengt mogelijk administratiekosten en kosten aan derden met zich mee. Opdrachtnemer is gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen.


Een Deelnemer die bij aanvang van de training niet verschijnt of slechts een deel van de training kan bijwonen, heeft geen recht op terugbetaling.

 

5. Annulering door Opdrachtnemer
Opdrachtnemer behoudt zichzelf het recht om ingeval van gewichtige redenen de training of coaching afspraak te annuleren.

In goed overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan een vervangende datum worden overeengekomen. Opdrachtnemer kan in beide gevallen ook besluiten het gehele factuurbedrag aan Opdrachtgever te retourneren.

6. Uitvoering van de opdracht
Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is Opdrachtnemer te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van opdrachten. Opdrachtnemer staat ervoor in dat deze derden hun werkzaamheden zullen verrichten als waren zij werknemers van Opdrachtnemer.

7. Betaling

7.1 Betaling van deelname Open Training
Het inschrijfgeld voor een Open Training wordt na inschrijving gefactureerd. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de Open Training op de bankrekening van Opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.

 

7.2 Betaling van Coaching afspraak

Het coaching tarief wordt na het maken van een afspraak gefactureerd. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk 2 dagen voor de afspraak op de bankrekening van Opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.

 

7.3 Betaling van Bedrijfstrainingen

Het factuurbedrag wordt na de opdrachtbevestiging gefactureerd. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk 2 dagen voor de training op de bankrekening van Opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.

 

7.4 Incasso

Indien niet tijdig wordt betaald is de Deelnemer/betalingsplichtige administratiekosten ad €25,- verschuldigd. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden, is de Deelnemer of de betalingsplichtige tevens incassokosten verschuldigd. Indien een ander dan de Deelnemer de betalingsverplichting op zich heeft genomen en deze betalingsplichtige zijn/haar betalingsverplichting niet nakomt dan gaat de betalingsverplichting automatisch over op de Deelnemer.

 

8. Aansprakelijkheid en compensatie
De locatie alsmede de paarden zijn zorgvuldig geselecteerd en de activiteiten worden met de grootst mogelijk zorg voor veiligheid uitgevoerd en begeleid. Desondanks blijft het werken met paarden gepaard gaan met risico’s. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft Opdrachtgever aan dat alle deelnemers zich bewust zijn van de gevaren die het werken met paarden met zich mee kunnen brengen. Deelname aan de activiteiten geschiedt op eigen risico. Opdrachtnemer en de Stal kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade aan personen of goederen of maximaal ter hoogte van het door Opdrachtgever betaalde factuurbedrag. Elke compensatie die dit bedrag te boven gaat is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annuleren van de zijde van Opdrachtnemer is uitgesloten.

9. Trainingsmaterialen
Alle door Opdrachtnemer geproduceerde tekst en beeldmaterialen zoals trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, handboeken en publicaties zijn en blijven – onafhankelijk van de aard – intellectueel eigendom van Opdrachtnemer en zijn door copyright beschermd.

Deelnemers zijn gerechtigd de materialen te gebruiken voor eigen gebruik en gebruik binnen hun organisatie. Vermenigvuldiging en/of doorgeven aan derden is niet toegestaan en wordt beschouwd als breken van de copyrights en is daarmee strafbaar. Het is nadrukkelijk verboden om teksten, filmopnamen of beeldmateriaal van Opdrachtnemer te gebruiken voor publicaties, scholing, voordrachten of vergelijkbare gelegenheden. Mediapublicaties zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.

 


bottom of page